Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
HERE COMES SECONDARY NAVIGATION
HERE COMES MAIN NAVIGATION
HERE COMES SECONDARY NAVIGATION

Veelgestelde vragen

Hieronder kan u enkele veelgestelde vragen terugvinden. Uw antwoord niet gevonden? Aarzel niet om ons te contacteren.

Algemeen

Wat is South Point Business Park?

‘South Point Business Park’, is een nagelnieuw en state-of-the-art ambachtelijke zone met zo’n 40 bedrijfsruimtes van verschillende groottes, gesitueerd tussen de Heirweg en de E17 in De Pinte.

Wie is Volus?

Volus is een in Aalter gevestigde projectontwikkelaar die actief is in Oost- en West-Vlaanderen en focust op residentiële en semi-industriële projecten. Volus maakt deel uit van de familiale bouwgroep VT Invest. Meer info: https://www.volus.be/volus

Hoe zijn de plannen aangepast na de verschillende bezwaarschriften?

Na eerder protest uit de buurt, trok ontwikkelaar Volus opnieuw naar de tekentafel en presenteert het een vernieuwd plan waarin er rekening wordt gehouden met de geformuleerde bezwaren. Zo blijft de bestaande houtkant behouden, werden bouwhoogtes gereduceerd, krijgt de ambachtelijke zone een parkeerzone met 30 parkeerplaatsen (toegankelijk voor de ganse buurt na de werkuren), een circulatieplan én een eigen wateropslagsysteem dat de buurt voorbereidt op het toekomstige klimaat. 

Hoeveel units telt de ambachtelijke zone?

Het bedrijventerrein is zo’n 10 voetbalvelden groot en moet zo’n 40 regionale bedrijven huisvesten. We mikken dus niet op zware industrie of logistieke spelers.

Welke soorten bebouwing komen er in het park?

Er komen atelierwoningen, kleine KMO-units, grotere hallen met kantoren op verdieping of op het dak, een parkeergebouw en een ondernemingscentrum. Er zal ondanks de variatie in schaal een architecturale en landschappelijke samenhang zijn.

Wie zal er allemaal zijn intrek kunnen nemen?

South Point Business Park wordt een ambachtelijke zone. We mikken in de eerste plaats op lokale bedrijven die momenteel zonevreemd zitten of willen expanderen. Daarnaast mikken we op regionale bedrijven. Er komt geen zware industrie of logistieke spelers.

Welke meerwaarde heeft het project?

Er is een gapend tekort aan kwalitatieve ruimte voor ondernemen in de omgeving, een vraag die met dit KMO-park beantwoord wordt. South Point Business Park is gelegen aan het klaverblad van de E40. Een unieke strategische positie met Antwerpen, Kortrijk en Brussel binnen handbereik. Lokale zonevreemde bedrijven kunnen verhuizen en wordt er extra welvaart gecreëerd in de regio.

Het project wil energiepositief zijn en zo ook de onmiddellijke omgeving in de toekomst energieneutraal maken. Bovendien wordt het project klimaatresistent uitgewerkt door het opvangen van fijn stof, aanplanting tegen hitte-eilanden en het beschermen van de omgeving tegen wateroverlast door het voorzien van een surplus van 600.000 liter buffercapaciteit bovenop de wettelijke normen.

Timing

Wanneer starten de werken?

Zopas diende Volus de aanvraag tot omgevingsvergunning voor de openbare wegenis en milieueffecten in. Deze aanvraag omvat de aanleg van de wegen  en start eind 2023. In totaal moeten de eerste werken zo’n 5 maanden duren. Daarna worden de omgevingsvergunningen voor de gebouwen aangevraagd.

In welke volgorde vinden de werken plaats?

Volus vroeg in maart 2023 een nieuwe vergunning aan. Er wordt op vraag van de buurt in fases gewerkt. In een eerste fase wordt enkel de bouw van een nieuwe openbare weg aangevraagd. Dus die werken worden eerst uitgevoerd. Nadien kunnen de effectieve bouwwerken plaatsvinden. In een tweede fase worden de gebouwen en private omgevingsaanleg vergund in afstemming met het op til staande containerpark dat in handen is van de gemeente.

Wat houdt ‘fase 1’ in?

Dit gaat enkel over de nieuwe openbare wegenis die de private delen van de ambachtelijke zone en het containerpark zullen ontsluiten. Bij de aanvraag zit meteen ook een studie over de milieueffecten van de totaliteit van de projectzone.

Wat houdt ‘fase 2’ in?

Na het afronden van de milieu- en wegeniswerken, kan de vergunningsaanvraag en effectieve bouw plaatsvinden van zo’n 40 units, alsook de volledige omgevingsaanleg met groene en blauwe netwerken. Hierbij worden ook 30 publieke parkeerplaatsen met publieke laadpalen bij het ondernemingscentrum voorzien.

Worden er laadpalen voorzien in het project?

Ja, zowel op de publieke standplaatsen alsook in de private parkeertoren zullen er laadpalen zijn. Afhankelijk van de technische studie worden aan 10-30% van de plaatsen van laadpunten voorzien.

Wanneer moet South Point Business Park Klaar zijn?

We mikken op 2025, afhankelijk van de uiteindelijke administratieve en werfplanning. Updates over de werken en het project worden op deze website aangekondigd of (sociale media, nieuwsbrieven...)

Wanneer nemen de eerste bedrijven hun intrek?

Als alles volgens plan loopt, nemen in begin 2025, ten laatste eind 2025 de eerste bedrijven hun intrek.

Hinder

Wanneer wordt er gewerkt aan het park?

De eerste wegeniswerken kunnen opstarten in het najaar van 2023 en zullen maar enkele maanden duren. Erna, in de loop van 2024 zullen de werken gefaseerd verlopen over een periode van 2 a 3 jaar.

Hoe informeren jullie ons over de werken?

Wij zullen op de website steeds een update plaatsen over het type werken die worden uitgevoerd en hoeveel tijd die normaliter in beslag zullen nemen. Er zal eveneens in samenspraak met de gemeentes een minder-hinder-plan worden opgesteld.

Zal de Heirweg nu nog drukker worden?

Aangezien het gaat om een ambachtelijke zone, is er quasi geen bijkomend vrachtverkeer in de omgeving. Het weinige zware verkeer zal langs de industriezone van Eke worden geleid waardoor afslaande bewegingen niet mogelijk zullen zijn. De nieuwe weg takt meteen aan op het industriepark, en vermijdt passage in de woonstrook.

Bovendien hebben de gemeentes De Pinte en Nazareth plannen om de Heirweg aan te passen aan fietsers en zal gebruik ervan door niet-bewoners ontmoedigd worden. Ter hoogte van het kruispunt met de Rozenstraat worden extra maatregelen genomen om de veiligheid van zachte weggebruikers te garanderen.

Buurt

Wie kan ik bereiken bij vragen over het project?

U vindt op deze website een contactformulier en mailadres. Wij beantwoorden graag uw vraag of bekommernis via die weg.

Wat doen jullie aan de parkeerproblematiek voor de buurt?

In ieder geval zal de nieuwe ambachtelijke zone meer dan voldoende parkeerplaatsen hebben om in de eigen behoeftes te voorzien. Om de parkeerproblematiek in de ruimere omgeving aan te pakken wordt een parkeerzone van 30 parkeerplaatsen beschikbaar voor de buurtbewoners na de werkuren. Deze krijgt een veilige oversteekplaats ter hoogte van de Heirweg. Ook bezoekers van nabijgelegen sportfaciliteiten kunnen na de werkuren op die parking hun wagen kwijt.

In geen geval zal er een rustplaats zijn voor koelwagens of vrachtverkeer vreemd aan South Point.

Zullen de gebouwen het zicht van de buurt niet belemmeren?

De gebouwen aan de kant van Heirweg worden maximaal 6 à 7 meter hoog, in plaats van de 12 meter die in het eerste plan voorzien werd. Zo blijft de bebouwing in het zicht van de aanpalende buren beperkt tot een residentieel karakter. De voorstuinstrook wordt voorzien van bomen, groenblijvende houtkanten, hagen en waterbuffers

Zijn er publieke voorzieningen in de ambachtelijke zone, die ook beschikbaar zijn voor de buurt?

Er zullen parkeerplaatsen en laadpunten beschikbaar zijn voor de onmiddellijke omgeving. Het project wordt daarnaast energiepositief waardoor ze  in de toekomst de buurt van stroom kan voorzien. In het toekomstige ondernemingscentrum zullen er ruimtes voorzien worden die kunnen worden opengesteld voor buurtvergaderingen of buurtrecepties. Het ondernemingscentrum zal ook een mobipunt met deelwagens bevatten en een postpunt voor pakketleveringen.

Kan het project wateroverlast veroorzaken?

Nee. Het project voorziet in ruimschoots voldoende waterbuffering en infiltratiebekkens. Pas bij een twintigjaarlijkse bui zou er beroep kunnen gedaan worden op de openbare riolering. Hemelwater komt dan terecht in grachtenstelsels die uitgeven op de Duivebeek en zo richting Leie gaan. Het naburige bedrijvenpark in Eke zit in een ander bekken (Boven-Scheldebekken) en zal onmogelijk waterhinder kunnen ondervinden vanuit South Point. De Heirweg vormt immers het hoogste punt tussen Schelde en Leie. De beperkte ophogingen die gedaan worden in het project worden ruimschoots gecompenseerd door nieuw gecreëerde opvangcapaciteit.

Kan het project wateroverlast veroorzaken?

Kan het project wateroverlast veroorzaken?

 

 

Duurzaamheid

Wat maakt South Point Business Park een ‘duurzaam project’?

Om het project op-en-top duurzaam te maken, wordt volop ingezet op meervoudig ruimte- en energieverbruik, klimaatrobuustheid en circulair bouwen. Zo zal de stroom en warmte gedeeld worden tussen bedrijven onderling en met de onmiddellijke omgeving. De aanplanting werd dan weer gekozen met aandacht voor de biodiversiteit en het zuiveren van fijn stof komende van de E17.

Het project doet een extra inspanning om bovenop de wettelijke normen meer dan 600.000 liter neerslagbuffering te voorzien zodat de onmiddellijke omgeving extremere neerslagpatronen aankan, en de bebouwing langsheen de E17 werkt als een geluidsmuur met een vermindering tot 6dB voor de woonstrook.

Wat gebeurt er met de huidige fauna en flora op de site?

Van bij het begin werd rekening gehouden met de bestaande natuurwaarde van het terrein. Dit werd jaren geleden al in kaart gebracht door erkende en onafhankelijke experts. Er werden hierbij geen beschermde of zeldzame soorten vastgesteld. Desalniettemin zal de ontwikkelaar op vraag van natuurverenigingen en de buurt de bestaande houtkant quasi integraal behouden.

Er werd meer dan 1 hectare tijdelijke natuur ingericht als stapsteen voor de plaatselijke fauna en flora richting de uiteindelijke landschapsinrichting. Die uiteindelijke inrichting moet bijdragen tot de biodiversiteit in de buurt.

Hoe wordt de strook aan de E17 ingericht?

Gezien de strook te smal is om zelfs met dichte beplanting als geluidsbuffer te kunnen werken werd ze in samenspraak met Agentschap Natuur en Bos ingericht als een gemengd natuurlandschap met natte en droge zones en met houtkanten en bosclusters. Soorten werden gekozen op basis van captatie fijn stof en klimaatresistentie, alsook hun waarde als waardplant.

Het ontwerp zorgt zo voor natuurwaarde, waterbuffering en visuele kwaliteit. Geluidsbuffering wordt opgevangen door de gebouwstrook en reduceert de geluidshinder van de E17 tot 6 dB.

Leveren jullie speciale inspanningen om water op te vangen?

South Point Business Park krijgt grachten, wadi’s en bufferbekkens, aangevuld met ondergrondse opslagzones. Het project vangt water op, compenseert het beperkte ophogen van enkele zones en het dempen van enkele grachten. Zo houden we rekening met extreme weerspatronen in de toekomst.
Het project is hemelwaterneutraal en zal slechts bij een twintigjaarlijkse bui beroep moeten doen op de openbare riolering. Huidige berekeningen houden nog geen rekening met waterrecuperatie van de aanwezige bedrijven waardoor de uiteindelijke hemelwaterneutraliteit nog hoger zal liggen.

Welke zaken doen jullie om het energieverbruik onder controle te houden?

Het project zal energiepositief zijn, met stroomopwekking via zonne-installaties en opwekking van warmte via geothermie. Dit zal gemeenschappelijk beheerd worden waardoor overschotten van het ene bedrijf tekorten van het andere kunnen compenseren. Er wordt geen gastracé aangelegd, en alle gebouwverwarming zal gebeuren middels warmtepompen en geothermie. Zo is er ook geen geluidshinder zijn van de verwarmingsinstallaties.